خانواده دراسلام

درباره خانواده سالم

رفتار فرزندان با والدین:

1-    احترام به والدین: درقرآن کریم، احترام پدرومادر، درکناراطاعت پروردگارذکرشده است که بیانگربرتری وحق تقدم حق پدرومادربردیگرحقوق است. اگرجوانان امروزوظیفه احترام به والدین خود را رعایت کنند ودرعمل، این سنت الهی را درجامعه حفظ کنند، فردا خودشان مورد تکریم فرزندان خویش واقع می شوند وازاین نعمت سعادت بخش بهره مند می شوند. امام صادق"ع" فرمود: «بروا آبائکم تبرکم ابنائکم؛ به پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما هم به این سنت مقدس عمل وبه شما نیکی کنند».

2-    اطاعت ازوالدین: قرآن کریم به اطاعت ازوالدین، بسیارسفارش کرده است واین اطاعت را تنها هنگامی استثنا کرده است که پدرومادرکوشش کنند فرزند خود را به شرک وکفربکشند. ازآن روکه پدرومادرخواهان خیروسعادت فرزندان خود هستند وهمه کوشش آنها برای موفقیت بیشترآنان است، اطاعت فرزندان ازپدرومادرضروری است.

3-    احسان به والدین: قرآن کریم همواره اساس رابطه فرزندان با والدین را براصل احسان ونیکی بیان وبه آن سفارش می کند وآن را ملاک ارزش می داند. ازمصادیق احسان به والدین، کمک مالی است. همان گونه که درزمانی، تأمین مالی فرزندان برعهده پدربوده است، اکنون نیزدرصورت نیاز، فرزندان وظیفه دارند جبران کنند. دیگرازمصادیق احسان به والدین، احسان کلامی ورفتاری است. پیری، دورانی است که پدرومادر، ضعیف وازکارافتاده اند وبه فرزند خویش نیازبیشتری دارند. ازاین رو، اخلاق وشرع فرزند را موظف می کنند که برخوردهای خود را درلحن وگفتاربسیارنرم ومحبت آمیزکند.

4-    دوران پیری والدین: شناخت صحیح دوران پیری ونیازهای سالمندان دراین دوره می تواند به فرزندان برای رفتارمناسب کمک کند. قرآن کریم دوران پیری را به دوران «ضعف» و«ارذل العمر» و«منکوس الخلقة» تعبیرمی کند. بنابراین فرزند باید دربرابرخواسته های آنان حوصله داشته باشد ومهربانی با آنان را فراموش نکند. باید دربرابرپدرومادر، به ویژه درزمان پیری فروتن بود. بسیاری ازپدرومادرها درزمان حیات به فرزندانشان نیازمادی ندارند، ولی نیازمعنوی چه دراین عالم وچه درعالم برزخ، امری حتمی است. آنها سخت نیازمند دعای فرزندان وبازماندگان خود هستند. چه بسا فرزندانی که پدرومادردرحیاتشان ازآنها راضی بودند، ولی پس ازمرگ، به دلیل فراموش کردن وازیاد بردن آنان مغضوب پدرومادروعاق والدین می شوند.

5-    رابطه پدربزرگ ها ومادربزرگ ها با نوه ها: پدربزرگ ها ومادربزرگ ها، گاهی نقش هم بازی برای نوه ها دارند وگاهی درعمل، جانشین پدرومادرکودک می شوند. گاهی رابطه مادربزرگ ها وپدربزرگ ها با «نوه ها» را، دربستری ازمبانی اخلاقی وتعلیم وتربیت می یابیم. دراین گونه رابطه، مادربزرگ ها وپدربزرگ ها، رسالت معلمی ومربی گری را عهده دارند. 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۰ساعت 21:43  توسط ماریا  |